неделя, 2 май 2010 г.

Повече информация за чакрите

Преди да се заема с подробностите, искам да подчертая, че основното отношение, с което човек подхожда към разбирането и развиването на чакрите, може да има достигащи далеч последици - за добро или за лошо. Ключът към това да притежаваш най-благоприятното отношение е да разбереш, че развиването на една чакра представлява органичен и естествен еволюционен процес. Много е лесно, също така, да мислиш за "отварянето на чакрата" като за меха¬ничен процес, точно като за отварянето на капака на някой буркан. Важно е да се разбере, че чакрата е част от живото същество, т. е. от вас! Така както физичес¬ката материя, която образува вашите бъбреци, е жива материя в противоположност на неживата материя, така и фината материя, която образува чакрите, е жива фина материя, а не нежива фина материя. Към своите чакри трябва да се отнасяте със същото внимание и уважение, с което се отнасяте към всяка част на физическото си тяло. Най-сигурният и ефикасен начин да работите с чакрите е като използвате шакти.
Както споменах по-рано, чакрата прилича на цвете - и по своя строеж, и по своите функции. Тъй като току-що споменах строежа на чакрата, първото нещо, което трябва да подчертая, е, че чакрите са изградени от фина материя. Използването на термина "енергиен център" по отношение на чакрите е заблудил много хора, карайки ги да си мислят, че чакрите са съставени по някакъв начин от чиста енергия. Чакрата провежда енергия, но самата тя е съставена от фина материя. Фината материя на чакрата наподобява цвете с части, които по традиция в източните култури се наричат "листенца", защото изглеждат като венчелистчетата на един цвят (вж. Илюстрация 4). Подобно на венчелистчетата на цвета, те са наредени на пластове. Тъй като чакрата се върти, а не е неподвижна, един от подходящите начини за нейното визуализиране е да си я представите като въртящо се около оста си цвете. Това въртене издължава фината материя на чакрата, за да й придаде конична или фуниевидна форма.
Чакрата напомня цвете и по начина, по който се развива. В процеса на нашето духовно развитие листенцата на чакрата се отварят така, както се отварят листенцата на цветето. Между разгръщането на нашето съзнание и отварянето на чакрите съществува по¬ложителна обратна връзка. Така например с колкото повече любов се изпълваме, толкова повече се отварят листенцата на нашата сърдечна чакра, а това отваряне на свой ред ни помага да се изпълним с повече любов. Съществуват и различни видове упражнения и енер¬гийна работа, които могат да се правят, за да се помогне на дадена чакра да се отвори, стига да се изпълняват правилно. Погрешното разбиране на тези упражнения е основната причина, водеща до объркване Ако не бъдат разбрани, тези упражнения могат да създадат проблеми, дори сериозни проблеми, за хората, които ги правят.
Едно често срещано упражнение за сърдеч¬ната чакра е да се визуализира, че тя се отваря. Основната полза от това упражнение е да се насърчи отва¬рянето на чакрата. По време на неговото изпълнение то не довежда до действителното отваряне на листен¬цата на чакрата, тъй като това отваряне представлява процес на еволюция. Друг резултат от изпълнението на това упражнение е, че енергията на волята и енер¬гията на мисълта, които се използват в него, активират или стимулират сърдечната чакра. Нарасналото коли¬чество енергия, което това упражнение осигурява на сърдечната чакра, има съвсем слаб ефект върху ней¬ното отваряне. Основният ефект за нейното отваряне с течение на времето идва от аспекта "творческа виз¬уализация" на упражнението. Една от четирите греш¬ки, за които споменах по-рано, е смесването на зареж¬дането с енергия на чакрата с отварянето на чакрата. Но много хора харесват това усещане и изпълняват упражнението твърде дълго време. По този начин стимулират прекалено силно сърдечната чакра, което може да доведе до възникването на различни пробле¬ми, в това число и до проблеми със сърцето. Нека подчертая, че упражнението само по себе си не при¬тежава никакви дефекти. Проблемът възниква, когато се практикува прекалено дълго време. Така както едно физическо упражнение може да бъде полезно, когато се изпълнява за подходящо време, но ще претовари мускулите, ако се прави прекалено дълго време, така и упражнението за фината енергия може да е полезно ако се изпълнява с подходяща продължителност, и да е вредно, ако се прави прекалено дълго време.
Енергизирането или стимулирането на дадена чакра ни осигурява повече жизнена енергия и резултатът може да е доста приятен. Това енергизиране е чудесно, стига да не престимулираме чакрата. Повечето хора обаче не са в състояние да определят къде започва опасната зона.
Много е важно да се знае, че стимулирането по-скоро подчертава и затвърждава съществуващите в нас модели, вместо да създава нови. Целта на отварянето на една чакра е да ни помогне да развием нови модели. А отварянето на сърдечната чакра ни помага да станем по-любящи същества. Процесът на отварянето на дадена чакра с цел промяна на съзнанието е органичен процес и не може да бъде ускорен принудително! Често съм казвал, че не можете да накарате цветето да расте по-бързо, отваряйки със сила неговите венчелистчета. Важно е да знаете също така, че основният начин, по който постигаме отварянето на своята сърдечна чакра, е като наистина практикуваме любящо отношение и никакво количество визуализации или енергийна работа не може да замести това. Ако имате намерение да изпол¬звате работата с енергията, за да помогнете на своите чакри да се отворят, най-добрият начин е да използвате шакти, защото тя "знае" точно колко време и по какъв начин да работи с всяка чакра. Шакти ще ви помогне да избегнете нараняването, до което може да доведе непра¬вилното приложение на голям брой от използваните обикновено практики.
Бил съм свидетел на случаи, при които енергийният лечител поставя ръцете си само върху чакрата на слънчевия сплит на пациента, например, и съобщава, че този човек е с презареден слънчев сплит. Това, което про¬пуска да вземе под внимание този лечител, е, че чове¬кът може да има много силно енергийно поле като цяло и че всички негови чакри са с твърде висок енергиен заряд. Големината на заряда, който чакрата на слънчевия сплит има, е различен при различните хора - и е сходен за всички останали чакри. Но е важно големината на заряда във всяка от чакрите да е приб¬лизително еднаква.
Много от системите за духовно развитие омало¬важават долните чакри, в резултат на което практиките на тези системи водят до презареждането на горните чакри. Долните чакри обаче съществуват поради определена причина и когато бъдат включени в духов¬ното развитие, функционират по начин, който е в хармония с духовното развитие на горните канали. Когато горните чакри са с прекалено големи заряди по отношение на долните чакри, това би могло да доведе до проблеми със здравето, както в примера, който дадох за това как презаредената сърдечна чакра може да предизвика проблеми със сърцето. Всъщност не е рядко гуру от традиции, които са ориентирани твърде силно към сърдечната чакра, да почине от проблеми със сърцето, защото е заредил твърде мно¬го своята сърдечна чакра в сравнение с останалите чакри.
Много пъти хората създават енергийни дисбаланси, медитирайки или изпълнявайки упражнения с дадена чакра или чакри, пренебрегвайки останалите. (Отново подчертавам, че най-добрият начин да работите със своите чакри, е да използвате шакти, защото по този начин избягвате всички тези проблеми.) Ако имате намерение да медитирате или да изпълнявате по-широко разпространените упражнения с чакрите, горещо ви препоръчвам да работите в еднаква степен с всички свои чакри. Всеки човек страда от някакъв дисбаланс в сис¬темата на чакрите и хората, които не работят еднакво с всички чакри, проявяват тенденцията да работят с онези чакри, които ще затвърдят и увековечат техния дисба¬ланс. Хората например, които наблягат прекалено силно на волята за сметка на любовта, обикновено са със свръхразвита чакра на слънчевия сплит. Създаването на силен заряд в чакрата на слънчевия сплит им помага да се чувстват уверени и сигурни в себе си, затова, ако изберат да работят само с една чакра, най-често това е чакрата на техния слънчев сплит. Но непропорционал¬ната работа с чакрата на слънчевия сплит в сравнение с останалите чакри просто затвърждава техния дисбаланс.
Чакрите са много сложни и тяхното функци¬ониране може да се сравни със симфоничния оркестър. Всеки от инструментите може да бъде перфектно настроен и въпреки това те да не действат в хармония. По същия начин всяка от чакрите може да бъде отво¬рена и да притежава подходящия по сила заряд и въпреки това като цяло те да не функционират хармо¬нично. Когато хората работят с чакрите, обикновено са склонни в даден момент да се фокусират само върху една от тях, въпреки че чакрите функционират заедно. Нещо повече, те функционират в групи по три, четири я т.н. Д. К. ни казва, че ако искаш да разбереш как работят чакрите, е особено важно да разгледаш триъгълниците от чакри или групите от по три чакри. Но повечето книги за чакрите дори не са започнали да споменават това.
Съществуват много триъгълници, които можем да образуваме със сърдечната чакра, защото тя свързва изключително много нива от реалността. Когато например функционира триъгълникът от сърдечната чакра, чакрата на гърлото и чакрата на третото око, това улеснява интуитивното познание.